Komite Audit

KETUA           : JEANNE ARATWENAN A.R., SE. Ak, CPA,
ANGGOTA      : IRIANNA HALIM SAPUTRA, SE
                       SINAR SIHOMBIMG